طراحی لوگو برای شرکت هلدینگ معراج


شناسه مسابقه : 2691برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : ولدی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : ولدی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : ولدی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : ولدی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : ولدی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : غدیرزاده

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : علی مددی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : یزدان فر

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : یزدان فر

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : logoara

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : logoara

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : logoara

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : logoara

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : logoara

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : موسوی زاده

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : موسوی زاده

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :57


نمایه طراح

نام طراح : صابری نیا

طرح شماره :58


نمایه طراح

نام طراح : صابری نیا

طرح شماره :59


نمایه طراح

نام طراح : یزدان فر

طرح شماره :60


نمایه طراح

نام طراح : یزدان فر

طرح شماره :61


نمایه طراح

نام طراح : علی مددی

طرح شماره :62


نمایه طراح

نام طراح : علی مددی

طرح شماره :63


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :64


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :65


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :66


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :67


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :68


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :69


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :70


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :71


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :72


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :73


نمایه طراح

نام طراح : رامه

طرح شماره :74


نمایه طراح

نام طراح : رامه

طرح شماره :75


نمایه طراح

نام طراح : رامه

طرح شماره :76


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :77


نمایه طراح

نام طراح : مسعودی

طرح شماره :78


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :79


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :80


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :81


نمایه طراح

نام طراح : ولدی

طرح شماره :82


نمایه طراح

نام طراح : کرمی

طرح شماره :83


نمایه طراح

نام طراح : کرمی

طرح شماره :84


نمایه طراح

نام طراح : کرمی

طرح شماره :85


نمایه طراح

نام طراح : کرمی

طرح شماره :86


نمایه طراح

نام طراح : معدن زاده

طرح شماره :87


نمایه طراح

نام طراح : موسوی زاده

طرح شماره :88


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :89


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :90


نمایه طراح

نام طراح : خواجه خلیلی

طرح شماره :91


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :92


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :93


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :94


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :95


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :96


نمایه طراح

نام طراح : شمس

طرح شماره :97


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :98


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :99


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :100


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :101


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :102


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :103


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :104


نمایه طراح

نام طراح : معدن زاده

طرح شماره :105


نمایه طراح

نام طراح : غدیرزاده

طرح شماره :106


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :107


نمایه طراح

نام طراح : معدن زاده

طرح شماره :108


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :109


نمایه طراح

نام طراح : معدن زاده

طرح شماره :110


نمایه طراح

نام طراح : بقالی پور

طرح شماره :111


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :112


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :113


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :114


نمایه طراح

نام طراح : لطیف

طرح شماره :115


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :116


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :117


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :118


نمایه طراح

نام طراح : سلیمانی

طرح شماره :119


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :120


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :121


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :122


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :123


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :124


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :125


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :126


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :127


نمایه طراح

نام طراح : شریفی

طرح شماره :128


نمایه طراح

نام طراح : logoara

طرح شماره :129


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :130


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :131


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :132


نمایه طراح

نام طراح : logoara

طرح شماره :133


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :134


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :135


نمایه طراح

نام طراح : حوایی

طرح شماره :136


نمایه طراح

نام طراح : دشتکی

طرح شماره :137


نمایه طراح

نام طراح : دشتکی

طرح شماره :138


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :139


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :140


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :141


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :142


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :143


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :144


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :145


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :146


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :147


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای شرکت هلدینگ معراج


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

درحال آماده سازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۰۷/۲۱

با سلام خدمت طراح عزیز حوزه فعالیت ما محدود به یک موضوع خاص نخواهد بود پس نباید لوگو به سمت خاصی طراحی شود ایده ما این است خود کلمه معراج به شکل خاصی به صورت نشان طراحی شود با فونت فارسی تشکر