طراحی لوگوی ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


شناسه مسابقه : 2692برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :10


عنوان پروژه

طراحی لوگوی ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسال


وب سایت

www.petzone.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح