طراحی جلد کتاب درسنامه شطرنج


شناسه مسابقه : 2704برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : مسعودی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : نوربخش

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : نوربخش

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : نوربخش

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : نوربخش

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : نوربخش

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : فلاح باسخاوت

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :31


عنوان پروژه

طراحی جلد کتاب درسنامه شطرنج


نکات طراحی


رنج سنی

رده سني 5 تا 15 سال


وب سایت

-


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح