طراحی جلد ویژه نامه دانشگاه ادیان و مذاهب مؤسسه مطالعات و بررسی های راهبردی بعثت


شناسه مسابقه : 2706برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : منصوری

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :6


عنوان پروژه

طراحی جلد ویژه نامه دانشگاه ادیان و مذاهب مؤسسه مطالعات و بررسی های راهبردی بعثت


نکات طراحی


رنج سنی

20-60


وب سایت

www.asbat.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح