طراحی لوگو Dr.Clean


شناسه مسابقه : 2729



برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :10


عنوان پروژه

طراحی لوگو Dr.Clean


نکات طراحی


رنج سنی

20 الی 50


وب سایت

درحال آماده سازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح