طراحي لوگو براي استارتاپ كارفيكس (خدمات هوشمند خودرو)


شناسه مسابقه : 2744برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : ahmadi

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : ورقایی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :57


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :58


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :59


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :60


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :61


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :62


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :63


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :64


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :65


نمایه طراح

نام طراح : خودی

طرح شماره :66


نمایه طراح

نام طراح : دشتکی

طرح شماره :67


نمایه طراح

نام طراح : آزادپور

طرح شماره :68


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :69


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :70


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :71


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :72


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :73


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :74


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :75


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :76


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :77


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :78


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :79


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :80


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :81


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :82


نمایه طراح

نام طراح : پالیز

طرح شماره :83


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :84


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :85


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :86


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :87


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :88


نمایه طراح

نام طراح : آزادپور

طرح شماره :89


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :90


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :91


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :92


نمایه طراح

نام طراح : Karimabadi

طرح شماره :93


نمایه طراح

نام طراح : Karimabadi

طرح شماره :94


نمایه طراح

نام طراح : Karimabadi

طرح شماره :95


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :96


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :97


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :98


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :99


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :100


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :101


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :102


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :103


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :104


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :105


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :106


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :107


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :108


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :109


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :110


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :111


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :112


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :113


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :114


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :115


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :116


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :117


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :118


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :119


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :120


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :121


نمایه طراح

نام طراح : تنگسیری

طرح شماره :122


نمایه طراح

نام طراح : تنگسیری

طرح شماره :123


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :124


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :125


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :126


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :127


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :128


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :129


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :130


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :131


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :132


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :133


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :134


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :135


عنوان پروژه

طراحي لوگو براي استارتاپ كارفيكس (خدمات هوشمند خودرو)


نکات طراحی


رنج سنی

بزرگسالان


وب سایت

درحال آماده سازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۰۹

دوستان باتوجه به اينكه طرح لوگو مي خوايم مينيمال باشه نيازي نيست از طرح كانگرو استفاده بشه باتوجه به اينكه كسب و كار مربوط به خدمات خودرو هست خودتون يك نماد خلاقانه طراحي كنيد تايپوگرافي فارسي و انگليسي هم جداگانه مورد استفاده قرارخواهند گرفت لطفا به لوگو و تايپوگرافي بانك سامان توجه كنيد ، اين چيزي هست كه مد نظر ماست!


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۰۹

توضیحات نهایی لطفا با دقت بررسی شود


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۱

يكي دوستان چند تا طرح زد كه نزديك بود به خواسته ما ، براتون ارسال مي كنم ، كه بتونم بيشتر خواسته خودم رو توضيح بدم مخصوصا اولين لوگوش خيلي نزديك بود


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۷

سلام دوستان سعي كنيد براي تايپوگرافي ها از فونت اماده استفاده نكنيد تايپوگرافي رو طراحي كنيد لوگو هايي كه جزئيات خيلي زياد و ريز دارند جالب نيستند سعي كنيد يه طرح مينيال و ساده و رعين حال خلاقانه بزنيد


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سلام دوستان اين تايپوگرافي نهايي هست دقت كنيد كه حتما از دو رنگ قرمز و توسي استفاده كنيد اين لوگو ها رو به همين شكل استفاده كنيد فقط لوگوي خودتون رو بالاش اضافه كنيد در لوگو سعي كنيد از نماد كانگرو و اچار يا ماشين استفاده بشه ممنون از همه دوستان


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سلام دوستان اين تايپوگرافي نهايي هست دقت كنيد كه حتما از دو رنگ قرمز و توسي استفاده كنيد اين لوگو ها رو به همين شكل استفاده كنيد فقط لوگوي خودتون رو بالاش اضافه كنيد در لوگو سعي كنيد از نماد كانگرو و اچار يا ماشين استفاده بشه ممنون از همه دوستان


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۳۰

فونت استفاده شده ، فونت g aseman هست