طراحی لوگو برای سامانه فروشگاه اینترنتی آهو


شناسه مسابقه : 2750برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : رضایی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : ahmadi

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : خضرلو

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : خودی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : خودی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : خودی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : خضرلو

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : ایرانفر

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :57


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :58


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :59


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :60


نمایه طراح

نام طراح : محمدشفیعی

طرح شماره :61


نمایه طراح

نام طراح : محمدشفیعی

طرح شماره :62


نمایه طراح

نام طراح : محمدشفیعی

طرح شماره :63


نمایه طراح

نام طراح : محمدشفیعی

طرح شماره :64


نمایه طراح

نام طراح : محمدشفیعی

طرح شماره :65


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :66


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :67


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :68


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :69


نمایه طراح

نام طراح : حکیمی

طرح شماره :70


نمایه طراح

نام طراح : حکیمی

طرح شماره :71


نمایه طراح

نام طراح : حکیمی

طرح شماره :72


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :73


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :74


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :75


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :76


نمایه طراح

نام طراح : علیزاده

طرح شماره :77


نمایه طراح

نام طراح : معدن زاده

طرح شماره :78


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :79


نمایه طراح

نام طراح : حسن زاده

طرح شماره :80


نمایه طراح

نام طراح : حسن زاده

طرح شماره :81


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :82


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :83


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :84


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :85


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :86


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :87


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :88


نمایه طراح

نام طراح : تنگسیری

طرح شماره :89


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :90


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :91


نمایه طراح

نام طراح : انوری

طرح شماره :92


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :93


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :94


نمایه طراح

نام طراح : مظاهری

طرح شماره :95


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :96


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :97


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :98


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :99


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :100


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :101


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :102


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :103


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :104


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :105


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :106


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :107


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :108


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :109


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :110


نمایه طراح

نام طراح : رضايي

طرح شماره :111


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :112


نمایه طراح

نام طراح : اجلالی

طرح شماره :113


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای سامانه فروشگاه اینترنتی آهو


نکات طراحی


رنج سنی

خریداران اینترنتی و عموما کارکنان سازمانی


وب سایت

www.Ahoo24.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۱۳

با سلام و تشکر از طراحان عزیزی که برای طراحی لوگو شرکت ما وقت می گذارند. یک نکته لازم به عرض اینکه ما لزومی برای بکار بردن حتمی تایپوگرافی کلمه « آهو » در طرح نداریم. طراحان می توانند در طراحی لوگو از نماد تصویری صرف هم استفاده کنند. به دو صورت هم با تایپو گرافی هم نماد تصویری صرف طراحی شود. متشکر


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۲۰

سلام به تمامی طراحان گرامی. خداقوت لطفا در طراحی لوگو سعی شود از تلفیقی از تایپوگرافی و تصویر استفاده شود. همچنین ما از طرح های بدیع و خلاقانه که لزوما از آهو یا عنوان فروشگاه اینترنتی هم استفاده نشده باشد، استقبال میکنیم. توجه داشته باشید که لوگو مدرن، زیبا و تا حدودی هم مرتبط با فضای معنوی باشد.


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۷/۱۰/۲۶

سلام و تشکر. به روزهای پایانی مهلت طراحی مون نزدیک میشیم. مطمئنا طراحان عزیزی که وقت بیشتری برای طراحی لوگو بگذارند و یک لوگوی کامل، زیبا، خلاقانه و مرتبط طراحی کنند شانس بیشتری برای انتخاب دارند. اکثر طرح هایی که تا کنون به دست ما رسیده، بنظر میرسد زمان کافی برایش صرف نشده است. توصیه میشود روی تایپوگرافی تلفیقی با نماد تصویری وقت بیشتری بگذارید و مزیت طراحی برای برند «رضوی» را به رزومه خود اضافه کنید.