طراحی جعبه ذغال آماتیس


شناسه مسابقه : 2764برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : جوریان

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : بنایی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : فرخی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :16


عنوان پروژه

طراحی جعبه ذغال آماتیس


نکات طراحی


رنج سنی

15- 70


وب سایت

www.Amatis.ir


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح