آموزش گیتار و آواز از صفر تا آلبوم


شناسه مسابقه : 2768برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :3


عنوان پروژه

آموزش گیتار و آواز از صفر تا آلبوم


نکات طراحی


رنج سنی

9 تا 25


وب سایت

susamusic@


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح