طراحی لوگو برای انتشارات قدیانی (بنفش)


شناسه مسابقه : 2770برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : زندیان

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : غلام حسینی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : کیانی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : کیانی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : پسندیده

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : صادقی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : j

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : عطارباشی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : عامری

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : عامری

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : j

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : غلام حسینی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : موسوی زاده

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : موسوی زاده

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : vadi

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : vadi

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : vadi

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : vadi

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : عامری

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : عامری

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : غلام حسینی

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : سلمان

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :57


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :58


نمایه طراح

نام طراح : کریم نسب

طرح شماره :59


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :60


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :61


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :62


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :63


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :64


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :65


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :66


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :67


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :68


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :69


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :70


نمایه طراح

نام طراح : داشقاله

طرح شماره :71


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :72


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :73


نمایه طراح

نام طراح : کریم نسب

طرح شماره :74


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :75


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :76


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :77


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :78


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :79


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :80


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :81


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :82


نمایه طراح

نام طراح : احمدپور

طرح شماره :83


نمایه طراح

نام طراح : کریم نسب

طرح شماره :84


نمایه طراح

نام طراح : کیهانی

طرح شماره :85


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :86


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :87


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :88


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :89


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :90


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :91


نمایه طراح

نام طراح : مرادی

طرح شماره :92


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :93


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :94


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :95


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :96


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :97


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :98


نمایه طراح

نام طراح : غلام حسینی

طرح شماره :99


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :100


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :101


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :102


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :103


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :104


نمایه طراح

نام طراح : G

طرح شماره :105


نمایه طراح

نام طراح : جعفری

طرح شماره :106


نمایه طراح

نام طراح : کریمی

طرح شماره :107


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :108


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :109


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :110


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :111


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :112


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :113


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :114


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :115


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :116


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :117


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :118


نمایه طراح

نام طراح : بقالی پور

طرح شماره :119


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :120


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :121


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :122


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :123


نمایه طراح

نام طراح : حویزاوی

طرح شماره :124


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :125


نمایه طراح

نام طراح : پورندی

طرح شماره :126


نمایه طراح

نام طراح : احمدی

طرح شماره :127


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :128


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :129


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :130


نمایه طراح

نام طراح : صابر

طرح شماره :131


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :132


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :133


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :134


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :135


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :136


نمایه طراح

نام طراح : توسلی

طرح شماره :137


نمایه طراح

نام طراح : خوبکار

طرح شماره :138


نمایه طراح

نام طراح : خوبکار

طرح شماره :139


نمایه طراح

نام طراح : خوبکار

طرح شماره :140


نمایه طراح

نام طراح : خوبکار

طرح شماره :141


نمایه طراح

نام طراح : خوبکار

طرح شماره :142


نمایه طراح

نام طراح : خوبکار

طرح شماره :143


نمایه طراح

نام طراح : Rashidi

طرح شماره :144


نمایه طراح

نام طراح : Rashidi

طرح شماره :145


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای انتشارات قدیانی (بنفش)


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

www.ghadyani.org


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح