هتل فیروزه اصفهان


شناسه مسابقه : 2776برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : رحیمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : محمدی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :17


عنوان پروژه

هتل فیروزه اصفهان


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سطوح سنی مخاطب این مجموعه خواهند بود، طیف میهمانان با تاکید بر جذب میهمانان خارجی و ایرانی در نظر گرفته شده


وب سایت

هنوز اقدامی صورت نگرفته است


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح