طراحی کارت ویزیت برای سایت استادمجازی


شناسه مسابقه : 2779برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : نصیری

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : سالکی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : اسدی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : داودی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : قلیزاده

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : کیانی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : کیانی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : کیانی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : کیانی

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : حیدری راد

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : طاهریان فرد

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : داوودی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : فروتن

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : فروتن

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : فروتن

طرح شماره :24


عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت برای سایت استادمجازی


نکات طراحی


رنج سنی

همه بویژه جوانان


وب سایت

OstadMajazi.com


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح