طراحی طرح روی جلد کتاب دانشگاهی


شناسه مسابقه : 2782برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : تندل

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : فرخی

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : فرخی

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : انصاری راد

طرح شماره :22


عنوان پروژه

طراحی طرح روی جلد کتاب دانشگاهی


نکات طراحی


رنج سنی

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ریاضی و صنایع و مدیریت


وب سایت

خیر


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح