طراحی لوگو برای یک بلاگر لباس


شناسه مسابقه : 3002برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : نادمی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : راضی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : راضی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : راضی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : راضی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : یوسف زاده مقدم

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : مدرس صادقی

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : منوچهری

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : حسن پوری

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : سعید شاهسون

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : سعید شاهسون

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : AG

طرح شماره :57


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای یک بلاگر لباس


نکات طراحی


رنج سنی

تمامی سنین


وب سایت

درحال آماده سازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۹/۰۹/۲۹

دوستان و عزیزان طراح ، زمینه فعالیت مستر پوشاک فقط مختص آقایان نیست بلاگری که در حوزه مد و لباس هم آقایان و هم بانوان ، کودکان و ... فعالیت می کنند .