طراحی لوگو برای برند لاکیتا


شناسه مسابقه : 3014برنده مسابقه به انتخاب کارفرما

برنده مسابقه
نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :1


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :2


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :3


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :4


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :5


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :6


نمایه طراح

نام طراح : آزرمی

طرح شماره :7


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :8


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :9


نمایه طراح

نام طراح : مسعودی

طرح شماره :10


نمایه طراح

نام طراح : آزرمی

طرح شماره :11


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :12


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :13


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :14


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :15


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :16


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :17


نمایه طراح

نام طراح : طاهرپور

طرح شماره :18


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :19


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :20


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :21


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :22


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :23


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :24


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :25


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :26


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :27


نمایه طراح

نام طراح : غلامی

طرح شماره :28


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :29


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :30


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :31


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :32


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :33


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :34


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :35


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :36


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :37


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :38


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :39


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :40


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :41


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :42


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :43


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :44


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :45


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :46


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :47


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :48


نمایه طراح

نام طراح : شیرپور

طرح شماره :49


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :50


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :51


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :52


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :53


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :54


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :55


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :56


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :57


نمایه طراح

نام طراح : قاسمی نیا

طرح شماره :58


نمایه طراح

نام طراح : لطیف

طرح شماره :59


نمایه طراح

نام طراح : لطیف

طرح شماره :60


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :61


نمایه طراح

نام طراح : قطبی راوندی

طرح شماره :62


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :63


نمایه طراح

نام طراح : احمدی واستانی

طرح شماره :64


نمایه طراح

نام طراح : لطیف

طرح شماره :65


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :66


نمایه طراح

نام طراح : نامور

طرح شماره :67


نمایه طراح

نام طراح : هادی پور

طرح شماره :68


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :69


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :70


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :71


نمایه طراح

نام طراح : خواجه زاده

طرح شماره :72


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :73


نمایه طراح

نام طراح : حیدری

طرح شماره :74


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :75


نمایه طراح

نام طراح : همتی

طرح شماره :76


نمایه طراح

نام طراح : حسن پوری

طرح شماره :77


نمایه طراح

نام طراح : امینی

طرح شماره :78


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :79


نمایه طراح

نام طراح : لطیف

طرح شماره :80


نمایه طراح

نام طراح : لطیف

طرح شماره :81


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :82


نمایه طراح

نام طراح : فرد

طرح شماره :83


نمایه طراح

نام طراح : شیرپور

طرح شماره :84


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :85


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :86


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :87


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :88


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :89


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :90


نمایه طراح

نام طراح : جعفری ندوشن

طرح شماره :91


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :92


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :93


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :94


نمایه طراح

نام طراح : سجادی راد

طرح شماره :95


نمایه طراح

نام طراح : فیض

طرح شماره :96


نمایه طراح

نام طراح : ابراهیمی

طرح شماره :97


نمایه طراح

نام طراح : ابراهیمی

طرح شماره :98


نمایه طراح

نام طراح : ابراهیمی

طرح شماره :99


نمایه طراح

نام طراح : ابراهیمی

طرح شماره :100


عنوان پروژه

طراحی لوگو برای برند لاکیتا


نکات طراحی


رنج سنی

20-60


وب سایت

در حال آماده سازی


متن اصلی


سلیقه رنگ

سلیقه طرح

بروزسانی شده


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۹/۱۱/۱۸

رنگ های مورد نظر دو رنگ مشکی و نارنجی می باشد


تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۹/۱۱/۲۱

دوستان طراح عزیز لطفا به نمونه کارهایی که بروزرسانی می شود دقت فرمایید، از طرح های ساده و مینیمال به همراه یک المان که برند با المان شناخته شود استفاده کنید با تشکر